Namen iniciative VALUE je oblikovanje 'poti kontinuiranega profesionalnega razvoja za vse strokovne delavce v vrtcu', izboljšati sodelovanje med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev ter hkrati pripoznavati raznolikost glede na njihovo ozadje in izkušnje. V tem pogledu želi iniciativa VALUE izboljšati sodelovalne prakse z namenom naslavljanja potreb vseh otrok, družin in skupnosti.

V VVZ Kekec Grosuplje in Vrtcu Krkine lučke pri OŠ Vavta vas smo v šolskem letu 2018/2019:

 • oblikovali pot za krepitev profesionalnega dialoga med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev;
 • razvijali skupno razumevanje nekaterih stebrov pedagoškega procesa (Grosuplje: ustvarjalnost v povezavi z ISSA pedagoškimi področji kakovosti, Vavta vas: inkluzija, različnost in demokratične vrednote);
 • krepili sodelovalne prakse med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev;
 • krepili zavedanje o pomenu vloge obeh strokovnih delavcev v oddelku za doseganje kakovostne prakse;
 • v obeh vrtcih oblikovali profesionalne učeče se skupnosti kot močne stebre doseganja skupnega razumevanja kakovosti in krepitve lastne vloge v tem procesu.

Naša osrednja naloga v tem procesu je bila krepiti kompetence vodij profesionalnih učečih se skupnosti. V Grosupljem smo oblikovali t.i. razvojno skupino, katero je sestavljajo 11 vodij strokovnih aktivov (vodje so bile tako vzgojiteljice kot tudi pomočnice vzgojiteljic), preoblikovanih v učeče se skupnosti, in njihovih pet mentoric (vodstvene in svetovalne delavke). V Vavti vasi smo neposredno podpirali 3 vodje ene učeče se skupnosti. V obeh vrtcih je bil v učeče se skupnosti vključen celoten kolektiv vrtca. Na mesečnih srečanjih smo reflektirali proces v njihovih učečih se skupnostih ter vodje podpirali z novimi oz. dodatnimi vsebinami, metodami in tehnikami za razvijanje skupnega razumevanja izbranih področij. S tem smo krepili njihove kompetence za vodenje učečih se skupnosti.

Skozi celoten proces smo velik poudarek namenili formativnemu spremljanju lastnega profesionalnega razvoja. Vsi strokovni delavci so vodili lastne profesionalne reflektivne dnevnike, v katerih so dokumentirali in reflektirali svoj profesionalni razvoj.

Na osnovi izkušenj v obeh pilotnih vrtcih ugotavljamo, da so ključni pogoji za oblikovanje 'poti kontinuiranega profesionalnega razvoja za vse strokovne delavce v vrtcu' naslednji:

 • močna podpora s strani vodstva vrtca in njihova neposredna vključenost v učeče se skupnosti;
 • oblikovana vodila za delo v učeči se skupnosti, ki temeljijo na participativnem pristopu;
 • redna mesečna srečanja učečih se skupnosti;
 • kompetentni in samozavestni vodje učečih se skupnosti;
 • interno mentorstvo vodjem učečih se skupnosti;
 • zunanja podpora vodjem učečih se skupnosti in razvojnim timom.

V naslednjem šolskem letu pričenjamo s poglobljeno evalvacijo dela, ki bo poleg drugih izvedenih dejavnosti v okviru iniciative VALUE prispevala k oblikovanju orodja za implementacijo 'poti kontinuiranega profesionalnega razvoja za vse strokovne delavce v vrtcu' ter k oblikovanju publikacije z inspirativnimi praksami in priporočili za odločevalce in oblikovalce politik.   

Še izjavi vključenih strokovnih delavk:

 »Kot pomočnica vzgojiteljice in kot vodja aktiva sem osebnostno in profesionalno zrastla. Bolj sem sigurna v svoja dejanja.«

»Hvala za nova znanja in nove metode razmišljanja, predvsem poglobljenega.«

Prijava na novičnik VALUE.

Prijavite se lahko tudi s skeniranjem kode spodaj.