Mreža Korak za korakom deluje že od leta 2000. Osnovni cilj Mreže je nudenje podpore vodstvenim  in strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol pri njihovem profesionalnem razvoju in iskanju poti, kako vzgojno-izobraževalni (VIZ) proces v njihovem oddelku narediti še kakovostnejši. V Mreži podpiramo strokovne delavce pri raziskovanju lastne pedagoške prakse.

Preko kontinuiranih dejavnosti profesionalnega razvoja ter oblikovanja profesionalnih učečih se skupnosti iščemo poti do kakovostne VIZ prakse. Razmislek o interakcijah, učnem okolju, strategijah poučevanja, partnerstvu s starši in povezovanju s skupnostjo, spremljanju, ocenjevanju in načrtovanju procesa ter profesionalnem razvoju  je skupen vsem strokovnim in vodstvenim delavcem, ne samo tistim, ki delajo po metodologiji Korak za korakom. S tem namenom smo se odločili Mrežo vrtcev in osnovnih šol Korak za korakom preimenovati v Mrežo za spreminjanje kakovosti, ker pa smo zavezani tradiciji, filozofiji in načelom na otroka osredinjenih pristopov Korak za korakom, se polno ime mreže glasi Mreža za spreminjanje kakovosti Korak za korakom.

Vrtec/osnovna šola/posameznik se v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom vključi za obdobje enega šolskega leta (članstvo se letno obnavlja).

Za vse vrtce/osnovne šole, ki se v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom prijavijo prvič (na novo), je Uvodni seminar Osnove »na otroka osredinjene« vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 0 do 3 let in Osnove »na otroka osredinjene« vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 3 do 6 let obvezen. Na Uvodnem seminarju so dobrodošli tudi tisti strokovni delavci, ki želijo svoja znanja o metodologiji Korak za korakom osvežiti oz. poglobiti.

Da boste lažje našli primernega zase, smo oblikovali tri pakete: osnovnega, paket plus in paket individualni.

Na nivoju vrtca/osnovne šole strokovni delavci oblikujejo učečo se skupnost, ki jim zagotavlja  profesionalno podporo pri njihovem delu. Priporočljivo je, da se člani učeče se skupnosti srečujejo redno, enkrat mesečno. Na srečanjih reflektirajo dogajanje v praksi ter tako  oblikujejo skupno razumevanje kakovosti VIZ procesa. Na srečanjih vsak strokovni delavec oblikuje individualen akcijski načrt, ki ga do naslednjega srečanja implementira, kar pripomore, da se spremembe kontinuirano prenašajo v neposredno prakso. 

Vsebinsko vodilo za delovanje učečih se skupnosti nudijo pedagoška področja kakovosti ISSA (International Step by Step Association). Pomembno je, da so strokovni delavci aktivno vključeni v odločitve, katera vsebinska področja v svoji praksi želijo raziskovati, saj je v tem primeru stopnja njihove motivacije za spreminjanje prakse višja.  Pomembno je, da vrtec/osnovna šola odločitev o tem, katero pedagoško področje bodo v tekočem letu raziskovali, sprejme na podlagi dejanskih potreb strokovnih delavcev. Vloga Centra za kakovost v vzgoji in zobraževanju Korak za korakom (v nadaljevanju CKVI KZK) je, da vrtcu/osnovni šoli nudi podporo pri raziskovanju VIZ prakse z nudenjem orodij, smernic in modeliranjem procesa raziskovanja le-te.

Ravnatelj je podpornik vseh procesov, ki se v vrtcu/osnovni šoli dogajajo. Razume pomen zagotavljanja in spreminjanja kakovosti in strokovnim delavcem ter še posebej koordinatorju, kot vodji učeče se skupnosti, nudi podporo pri izvajanju teh procesov. Pomembno je, da ravnatelj/pedagoški vodja razume oz. je seznanjen s filozofijo na otroka osredinjenih pristopov, zato priporočamo, da se udeleži uvodnih usposabljanj, da se redno udeležuje srečanj, namenjenih ravnateljem organiziranih v okviru Mreže kot tudi da se udeležuje dejavnosti, ki se odvijajo na nivoju vrtca/osnovne šole. (npr. učeče se skupnosti).

Koordinator je vodja učeče se skupnosti v vrtcu/osnovni šoli. Skrbi za redno organizacijo srečanj in v okviru  le- teh skrbi, da so vsi člani aktivni. Je vezni člen med vodstvom vrtca/osnovne šole in strokovnimi delavci ter med vrtcem/osnovno šolo in našim Centrom.

Pomembno je, da mu ravnatelj za opravljanje funkcije koordinatorja podeli »mandat«, kar pomeni, da ima vsa pooblastila, da od strokovnih delavcev pričakuje njihovo aktivno participacijo, saj se le tako lahko učeča skupnost oblikuje in živi, strokovni delavci pa v njej dobijo profesionalno podporo ter strokovno rastejo.

Zaradi medsebojne podpore in lažje organizacije dela na nivoju vrtca/osnovne šole priporočamo, da sta koordinatorja dva. Priporočljivo je, če je vsaj eden od njiju svetovalni delavec, pomočnik ravnatelja ipd.

Uvodni seminar je namenjen strokovnim delavcem vrtcev/osnovnih šol, ki se v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom prijavijo prvič (na novo), in tistim, ki želijo svoja znanja o metodologiji Korak za korakom osvežiti oz. poglobiti. Za strokovne delavce novo priključenih v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom je Uvodni seminar obvezen.

Uvodni seminar se izvaja ločeno:

 • za strokovne delavce, ki delajo v skupinah otrok, starih od 0 do treh let (1. in 2. del),
 • za strokovne delavce, ki delajo v skupinah otrok, starih od tri do šest let (1. in 2. del),
 • za strokovne delavce prve triade osnovne šole.

ZA VRTCE

Naslov seminarja

Osnove „na otroka osredinjene“ vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 0 do 3 let, I. del

Osnove „na otroka osredinjene“ vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 3 do 6 let, I. del

Osnove „na otroka osredinjene“ vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 0 do 3 let, II. del

Osnove „na otroka osredinjene“ vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 3 do 6 let, II. del

Ciljna skupina

 • vzgojitelji
 • pomočniki vzgojiteljev
 • vodstveni delavci
 • svetovalni delavci
 • vzgojitelji
 • pomočniki vzgojiteljev
 • vodstveni delavci
 • svetovalni delavci
 • vzgojitelji
 • pomočniki vzgojiteljev
 • vodstveni delavci
 • svetovalni delavci
 • vzgojitelji
 • pomočniki vzgojiteljev
 • vodstveni delavci
 • svetovalni delavci

Teme

 • Izhodiščna filozofija;
 • Interakcije;
 • Učno okolje;
 • Družine;
 • Dimenzije individualnosti;
 • Izhodiščna filozofija;
 • Interakcije;
 • Učno okolje;
 • Družine;
 • Dimenzije individualnosti;
 • Strategije smiselnega učenja in poučevanja;
 • Načrtovanje in spremljanje;
 • Inkluzija;
 • Profesionalni razvoj.
 • Strategije smiselnega učenja in poučevanja;
 • Načrtovanje in spremljanje;
 • Inkluzija;
 • Profesionalni razvoj.

Obseg

24 ur (6 x po 4 pedagoške ure)

24 ur (6 x po 4 pedagoške ure)

24 ur (6 x po 4 pedagoške ure)

24 ur (6 x po 4 pedagoške ure)

Cena

Za člane Mreže: 95,00 €/osebo

Za nečlane Mreže: 110,00 €/osebo

Za člane Mreže: 95,00 €/osebo

Za nečlane Mreže: 110,00 €/osebo

Za člane Mreže: 95,00 €/osebo

Za nečlane Mreže: 110,00 €/osebo

Za člane Mreže: 95,00 €/osebo

Za nečlane Mreže: 110,00 €/osebo

Rok prijav

15. september 2017 (oz. do zapolnitve mest)

15. september 2017 (oz. do zapolnitve mest)

15. september 2017 (oz. do zapolnitve mest)

15. september 2017 (oz. do zapolnitve mest)

Prijavnica

https://goo.gl/forms/aqYu5SzR24m1EGJt2

https://goo.gl/forms/aqYu5SzR24m1EGJt2

https://goo.gl/forms/JEnznO9Jv5P67hGr2

https://goo.gl/forms/JEnznO9Jv5P67hGr2

 

ZA OSNOVNE ŠOLE

Naslov seminarja

Uvodni seminar za implementacijo metodologije Korak za korakom v osnovni šoli

Ciljna skupina

 • učitelji prve triade osnovne šole
 • vodstveni delavci
 • svetovalni delavci

Teme

 • Oblikovanje spodbudnega učnega okolja;
 • Opazovanje, načrtovanje in evalvacija VIZ procesa;
 • Sodelovanje z družinami;
 • Strategije smiselnega učenja in poučevanja;
 • Kakovostne interakcije, profesionalnost; aplikacija demokratičnih vrednot in principov inkluzivnosti, participativnosti ter spoštovanja drugačnosti.

Obseg

16 ur (4 x po 4 pedagoške ure)

Cena

67,00 €/osebo (za člane Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom);

77,00 €/osebo (za nečlane Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom)

Rok prijav

15. september 2017 (oz. do zapolnitve mest)

Prijavnica

https://goo.gl/forms/XUbO3LOhkK30hkbo1