Bistvenega pomena za kakovostno vzgojo in izobraževanje je zagotavljanje pravice vsakemu otroku in družini do vključevanja, spoštovanja in cenjenja. Vsem družinam in otrokom je treba zagotoviti tudi možnosti sodelovanja pri uresničevanju skupnih ciljev kot tudi doseganju vseh njihovih potencialov, s posebnim poudarkom na najranljivejših posameznikih. Ključno je, da je vsakdanja praksa vzgojitelja v skladu s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah ter z drugimi mednarodnimi in nacionalnimi predpisi.

Prvi korak, ki ga vzgojitelj lahko naredi z namenom spodbujanja različnosti in socialne vključenosti v kontekstu vzgoje in izobraževanja, je razvijanje večjega razumevanja kulturnih ozadij in socialnega okolja družin otrok, s katerimi delajo. Ker spodbujamo in promoviramo razumevanje socialne inkluzije v najširšem smislu, pri tem nimamo v mislih zgolj  upoštevanje otrokove jezikovne in kulturne pripadnosti, posebnih potreb ipd, ampak zaznavanje, upoštevanje in vnašanje elementov otrokove družinske kulture v proces vzgoje in izobraževanja. Prek vnašanja elementov družinske mikrokulture v oddelek, se otrok z oddelkom poveže in se v njem prepozna. To je pomembno za razvoj občutka pripadnosti skupini in potrjevanja identitete (mnogoterih identitet) otroka. Ob takšnem razumevanju socialne inkluzije je lažje razumeti, zakaj o socialni inkluziji govorimo tudi v primeru, ko v oddelku ni nobenega tujejezičnega otroka oz. nobenega otroka s posebnimi potrebami.

Pri prepoznavanju področja socialne inkluzije ter oblikovanju konkretnih strategij, kako to področje uresničevati v praksi, si lahko pomagamo s pedagoškimi področji kakovosti ISSA. Dokument »ISSA pedagoška področja kakovosti«, je dokument, ki definira procesno kakovost pedagoške prakse. Področje socialne inkluzije vključuje tri načela oz. enajst kazalnikov kakovosti, ki konkretizirajo uresničevanje posameznega načela v vsakdanji praksi.

Več o konkretnih strategijah in kazalnikih, ki se še posebej nanašajo na področje zagotavljanja večjezičnega in večkulturnega učnega okolja, lahko preberete v brošuri Večjezičnost in večkulturnost v vrtcu.