Opazovanje prakse z reflektivnim razgovorom je ena od najbolj učinkovitih strategij medsebojnega učenja in podpore strokovnih delavcev. Pri opazovanju si pomagamo z inštrumentom za odčitavanje procesne kakovosti prakse-  Orodje za prepoznavanje kazalnikov kakovosti ISSA.

Sodelavke Centra smo skupaj z vodstvenimi in strokovnimi delavci vrtcev podrobno opazovale in kasneje reflektirale področje spodbudnega učnega okolja, interakcij, partnerstva s starši, inkluzije, različosti in demokratičnih vrednot ter strategij poučevanja.

Z izvajanjem dejavnosti pokažemo vrednost opazovanja pedagoške prakse kot strategije za poglabljanje razumevanja pedagoških konceptov, načina za pridobivanje avtentičnega »študijskega gradiva«,na podlagi katerega lahko strokovni delavci reflektirajo lastno prakso in oblikujejo akcijski načrt, ki služi za spreminjanje lastne prakse. Opazovanje prakse z reflektivnim razgovorom služi tudi kot strategija oblikovanja ter utrjevanja delovanja učeče se skupnosti na nivoju vrtca.

Kaj so o dejavnosti povedali tisti, ki so bili vanjo vključeni?

"Dobila sem povratno informacijo, ki mi sporoča da dobro sledimo metodologiji, ter da smo vedno boljši. " (opazovana strokovna delavka)

"Opravljate odlično delo. Zelo ste kvalitetne. Vidite širšo sliko v skupini. Ves pogovor je bil podkrepljen s konkretnimi primeri." (opazovan strokovni delavec)

"Uvedla bom več načrtovanja z otroki in več raziskovalnih dejavnosti.Dobila sem veliko konkretnih idej. " (opazovana strokovna delavka)

 "Dobila sem  več idej za konkretno delo v igralnici, za vnos v svoje delo. Razgovor je potekal strokovno, všeč mi je bilo skupno iskanje rešitev. Debata je bila strokovna, dobila sem veliko idej in usmeritev za naprej." (strokovna delavka opazovalka, članica učeče se skupnosti na nivoju vrtca )

"Takšne hospitacije prinašajo same pozitivne stvari. Iz njih se lahko veliko naučimo in ker lahko tudi veliko vprašamo, na razgovoru po opazovanju dobimo potrditev svojega dela oziroma usmeritev in pomoč pri razmisleku kako naprej." (strokovna delavka opazovalka, članica učeče se skupnosti na nivoju vrtca)

"Takšna strokovno vodena hospitacija se mi zdi dragocena zaradi vpogleda v delo zavoda, posameznih oddelkov in dragocenih izkušenj na kak način spodbujati strokovne delavce, kako voditi razgovor, biti kritičen prijatelj" (vodstvena delavka vrtca)

"Učim se opazovati in  prepoznavati posamezne kazalnike kakovosti v praksi. Na podlagi reflektivnega pogovora vem, kako  podpirati strokovne delavce za uvajanje sprememb v lastno prakso in čemu namenjati pozornost" (vodstvena delavka vrtca)

Dejavnost izvajamo v okviru Mreže za spreminjanje kakovosti korak za korakom. Če bi želeli o dejavnosti ali Mreži izvedeti več, nas kontaktirajte.