V Mreži za spreminjanje kakovosti Korak za korakom od leta 2012 promoviramo oblikovanje profesionalnih učečih se skupnosti v vrtcih in osnovnih šolah. Le- te so oblika podpore strokovnim delavcem pri refleksiji lastnega dela ter strategija oblikovanja kompetentnega sistema v vrtcu in osnovni šoli za podporo strokovnim delavcem.

Zakaj profesionalne učeče se skupnosti?

V zadnjem času se vse bolj kaže potreba po uvajanju novih, drugačnih oblik strokovnega spopolnjevanja vzgojiteljev in učiteljev. Mnogi vodstveni in strokovni delavci v vrtcih in osnovnih šolah, pa tudi sami pri delu s praktiki opažamo, da zgolj udeležba na usposabljanjih, delavnicah, konferencah ipd. ne prinese želenih rezultatov v praksi - želenih rezultatov v obliki višje kakovosti dela ali če uporabimo izjavo ene od vodstvenih delavk vrtca: “Premalo je učinkov v praksi za vse te oblike usposabljanj, ki se jih udeležujemo.”

Profesionalni razvoj v skladu s sodobnimi zahtevami stroke predvideva oblike strokovnega spopolnjevanja, ki so tesno povezane z vsakdanjo prakso vsakega posameznega strokovnega delavca. Pomembno je, da mu omogočajo in nudijo podporo kolegov ob uvajanju sprememb v svojo prakso, ter da upoštevajo principe učenja odraslih. Ključno je tudi, da upoštevajo dejstvo, da se strokovni delavci srečujejo z drugimi strokovnimi delavci, ki imajo prav tako lastne izkušnje. Izmenjava teh izkušenj nedvomno pripomore k izboljšanju kakovosti njihovega dela. Učeče se skupnosti so ena od možnih oblik strokovnega spopolnjevanja vzgojiteljev in učiteljev, ki izpolnjujejo naštete značilnosti.  

V jeseni 2017 v Centru za  kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom načrtujemo izdajo publikacije Profesionalne učeče se skupnosti v vrtcu in osnovni šoli, ki bo nudila teoretski okvir in konkretne strategije, kako v svojem okolju oblikovati profesionalno učečo se skupnost.