V »Paket plus« so vključene dejavnosti, ki podpirajo individualen, poglobljen pristop k profesionalnemu razvoju strokovnih delavcev, zagotavljanju kakovosti v vrtcu in osnovni šoli ter poglobljeno razumevanje procesov, ki vodijo h kakovostnemu vzgojno- izobraževalnemu procesu. Paket sooblikujete sami, v skladu z vašimi potrebami in interesi.

Paket plus zajema vse dejavnosti iz Osnovnega paketa ter dve dodatni dejavnosti, ki jih izberete iz spodnjega seznama.

Dejavnost obsega izvedbo drugega opazovanja v oddelku z reflektivnim razgovorom. Cilj opazovanja je urjenje v uporabi Opazovalnega instrumenta za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VIZ prakse, urjenje v opazovanju, zapisovanju opaženega ter  reflektiranju opaženega. Razgovor po opazovanju nam služi kot model reflektivnega razgovora, ki med strokovnimi delavci  spodbuja profesionalni razvoj ter oblikovanje skupnega razumevanja kakovosti na izbranem pedagoškem področju kakovosti ISSA.

Opazovanje pričnemo v času jutranjega kroga. V oddelku smo opazovalci prisotni do 1,5 ure. Sledi reflektivni razgovor z opazovanima strokovnima delavkama. V enem dnevu lahko izvedemo do dve opazovanji z razgovorom. Z namenom prenosa modeliranega procesa kontinuirane skrbi za profesionalni razvoj strokovnih delavcev vrtca/osnovne šole v prakso, priporočamo, da je na opazovanju prisoten predstavnik vodstva vrtca/osnovne šole ter nekaj strokovnih delavcev.

Dejavnost obsega modeliranje vodenja učeče se skupnosti in nudenje strokovne podpore vodji učeči se skupnosti pri oblikovanju skupnega razumevanja kakovosti VIZ prakse, reflektiranju lastne prakse, teoretičnem osvetljevanju izzivov, s katerimi se člani učeče se skupnosti srečujejo pri svojem delu in iskanju rešitev ter oblikovanju akcijskih načrtov vnašanja sprememb/izboljšav v prakso. Dejavnost obsega prisotnost na enem od srečanju učeče se skupnosti znotraj vašega zavoda in reflektivni razgovor z vodjo učeče se skupnosti po zaključenem srečanju.

Na usposabljanju bodo koordinatorji spoznavali načine oblikovanja in vodenja učeče se skupnosti, svojo vlogo v tem procesu ter  konkretne strategije dela z odraslimi.  Konkretne vsebine srečanja se določijo glede na potrebe in odzive iz prakse. Srečanje je za koordinatorja na novo vključenega vrtca/osnovne šole obvezno in ne šteje v izbirno kvoto dveh dejavnosti. Srečanje priporočamo vsem koordinatorjem, ki bi radi poglobili razumevanje svoje vloge.

Svetovanje strokovnemu delavcu/koordinatorju s področij profesionalnega razvoja, profesionalizacije oz. svetovanje, vezano na konkretne primere iz prakse (npr. urejanje učnega okolja, oblikovanje načrta profesionalnega razvoja, vodenje učeče se skupnosti ipd). 

Nabor literature, izdane v okviru CKVI KZK, v vrednosti 200 EUR (cene publikacij so v tej ponudbi nižje kot običajno).

Možnost oddaje in pregleda portfolia enega strokovnega delavca iz vrtca/osnovne šole. Po oddaji portfolia strokovni delavec prejme pisno povratno informacijo ter po potrebi povabilo na reflektivni razgovor v zvezi z morebitnimi popravki. Možna je ena dopolnitev portfolia. Za ustrezno oblikovan portfolio oziroma ustrezno dopolnitev na podlagi povratne informacije ali reflektivnega razgovora, se strokovnemu delavcu izda potrdilo.

Cena članstva v paketu "Paket plus" je 800 €

Vrtec, ki šteje do 10 oddelkov, za vključitev v »Paket plus« krije 80% cene.

Prijavnica za članstvo v Paketu plus 2020/21

Potni stroški se obračunajo posebej.

V kolikor se vrtec/osnova šola odloči za več dejavnosti v okviru »Dodatnih dejavnosti« ali se poleg vključenosti v »Paket plus« odloči za izvedbo npr. tematske konference, predavanja za predstavnike občine (ustanovitelja), starše ipd., omogočamo prilagojeno ponudbo. Pišite nam.

Vrtec, ki šteje do 10 oddelkov, za vključitev v »Paket plus« krije 80% cene omenjenega paketa (Paketa plus).