Prehod iz enega v drugo izobraževalno okolje je tem lažji, čim manjše so razlike med starim in novim učnim okoljem z vidika fizičnega in socialnega konteksta. Na to imajo vpliv zlasti strokovni in vodstveni delavci obeh izobraževalnih institucij. Potreben je dialog med obema stopnjama izobraževanja, v katerem se strokovni delavci vrtca in osnovne šole pogovarjajo o  medsebojnih pričakovanjih in potrebah z namenom zagotavljanja ustreznega prehoda iz enega v drugo izobraževalno okolje.

Prav v ta namen, v sklopu letne delovne naloge financirane s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v letošnjem letu načrtujemo izvedbo raziskave na temo zagotavljanja mehkega prehoda iz vrtca v osnovno šolo.

V prvi fazi raziskave smo pripravili spletni vprašalnik za vzgojitelje, učitelje, svetovalne službe in vodstvo, preko katerega bomo pridobili globlji vpogled v prakse in metode dela na področju zagotavljanja mehkega prehoda iz vrtca v
osnovno šolo. Vprašalnik je oblikovan tako, da nam omogoča vpogled v pedagoško prakso, hkrati pa tistega, ki ga izpolnjuje, nagovarja k refleksiji lastne prakse in tako služi kot pripomoček za razmislek o lastnem delu. 

Med sodelujočimi zavodi bomo naknadno izbrali 8 zavodov, ki jih bomo nadaljnje vključili v 2. fazo raziskave (akcijsko raziskovanje), kjer bomo skupaj s pedagoškimi delavci, otroki in njihovimi starši odkrivali priporočila za mehkejši prehod iz vrtca v osnovno šolo.

V 3. fazi bodo pripravljena strukturna priporočila ministrstvom, visokošolskim inštitucijam, ki izobražujejo bodoče vzgojitelje in učitelje ter ponudnikom programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Priporočila bodo zajemala vse tri kontinuitete, pomembne za zagotavljanje mehkega prehoda (razvojne, profesionalne, pedagoške), s poudarkom na priporočilih za zagotavljanje razvojno, individualno in kulturno primerne pedagoške kontinuitete.

Raziskava bo potekala po načelih kvantitativnega in kvalitativnega akcijskega pedagoškega raziskovanja.

Obdobje trajanja raziskave:

1. 1. 2020 - 31. 12. 2021 

Vodja raziskave:

mag. Mateja Režek

Vir oziroma naročnik:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.