Poslanstvo Centra je od začetka delovanja usmerjeno v raziskovanje, razvijanje, uvajanje in evalviranje pedagoških iniciativ, ki prispevajo k razvoju polnih potencialov vsakega otroka, mu zagotavljajo enake možnosti za vzgojo in izobraževanje in so usmerjene k razvoju kakovostne vzgoje in izobraževanja.

V letu 2015, v času, ko smo obeleževali 20. obletnico programa Korak za korakom, se je zdelo naravno, da temeljito razmislimo tudi o poslanstvu našega Centra. Ponosni smo, da še vedno ostajamo zvesti enakemu poslanstvu kot pred dvajsetimi leti, ki se sedaj glasi:

Vsem otrokom omogočamo dostop do visokokakovostne vzgoje in izobraževanja ter poln razvoj njihovih edinstvenih potencialov.

Pri premisleku o poslanstvu smo izhajali iz vprašanja, kdo se nahaja v središču naših prizadevanj. Kljub dejstvu, da so naše dejavnosti v večji meri namenjene strokovnim delavcem vrtcev in šol, so tisti, okoli katerih se vse vrti in za katere si prizadevamo, da se razvijajo in učijo v najboljših pogojih, otroci. Iz tega razloga in pristopov, usmerjenih na otroka, ki jih zagovarjamo in razvijamo, smo tudi v naše poslanstvo v središče postavili otroka.  Za podrobnejši uvid v naše poslanstvo in pomoč pri njegovem razumevanju v nadaljevanju podajamo obrazložitev ključnih besed oz. besednih zvez, ki ga sestavljajo:

»vsem otrokom« - k zagotavljanju pravice do izobraževanja in uresničevanja enakih možnosti nas zavezuje Konvencija o otrokovih pravicah (1989) ter iz nje izhajajoča priporočila, zapisana v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995, 2011). Zaradi navedenega v vseh naših dejavnostih, bodisi je to usposabljanje strokovnih delavcev ali srečanja za starše, vedno izhajamo iz otroka in posvečanja skrbi za njegovo dobrobit, še posebej pa pozornost namenjamo otrokom, ki prihajajo iz kakor koli prikrajšanih okolij.

»dostop« - v evropskem prostoru se otroci etničnih manjšin in družin z nižjimi prihodki vse bolj soočajo s problemom dostopa do programov predšolske vzgoje (Vandenbroeck in Lazzari, 2013), učinek visokokakovostnih predšolskih programov pa se kot najvišji izkazuje prav za te otroke, a le, če so vključeni v socialno mešane skupine (Sylva idr., 2004). Ker je v praksi težko zanesljivo opredeliti ciljne skupine in osredotočanje na izključno prikrajšane oziroma ranljive skupine, in ker lahko to privede tudi do stigmatizacije in pogoste segregacije v kasnejšem izobraževanju, si je treba prizadevati za zagotavljanje splošnega dostopa vsem otrokom (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, 2009; Evropska komisija, 2011; Key principles of a Quality Framework, 2014; OECD, 2001, 2006). V naših dejavnostih odgovre na ta vprašanja iščemo skupaj z ravnatelji vrtcev in osnovnih šol, strokovnimi delavci, financerji in drugimi deležniki v lokalnem okolju, in sicer v okviru najrazličnejših iniciativ in sodelovanj.

»visokokakovostno« - zgolj zagotavljanje otrokovih pravic, dobrega počutja, zdravega razvoja in učenja za razvijanje vseh otrokovih potencialov ni dovolj, potrebna je kakovost (Tankersley, Vonta in Ionescu, 2015). Višja kot je kakovost prakse, ki je med drugim povezana tudi z izobrazbo in usposobljenostjo strokovnih delavcev, boljši je njen vpliv tako na otrokov kognitivni kot tudi socialni in vedenjski razvoj (Sylva idr., 2004). Bela knjiga (2011, str. 16) kakovost vzgojno-izobraževalnega dela opredeljuje kot enega izmed splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja, v Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju pa se zavedamo, da kakovosti brez omogočanja in zagotavljanja enakih možnosti vsem otrokom ne moremo doseči (in tudi obratno: ne moremo zagotavljati enakih možnosti, če ne poskrbimo za zagotavljanje kakovost).

»poln razvoj« - poleg razvoja kognitivnih spretnosti je pomembno, da otrok razvije tudi spretnosti za samoregulacijo učenja, reševanja problemov in samostojno ter skupinsko delo, zato je pomembno oblikovati in izvajati tak kurikulum, ki otroku omogoča enakovredno razvijati (poleg kognitivnih spretnosti tudi) tudi socialno in čustveno kompetenco ter samoregulacijo, notranjo motivacijo do učenja in zmožnost sodelovanja z drugimi (Leseman, 2009, str. 15). Zagotavljanje pogojev za poln oz. celostni razvoj posameznika je tudi temeljno vodilo metodologije Korak za korakom.

»edinstveni potenciali« - vsak otrok je individuum zase in spodbudno učno okolje ter kompetenti strokovni delavci, ki odgovarjajo na različne potrebe različnih otrok in družin, so tisti, ki lahko v okolju vzgojno-izobraževalne institucije zagotavljajo pogoje, da vsak posameznik razvije svoje edinstvene potenciale do najvišje mere.