Mreža Korak za korakom deluje že od leta 2000. Osnovni cilj Mreže je nudenje podpore vodstvenim  in strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol pri njihovem profesionalnem razvoju in iskanju poti, kako vzgojno-izobraževalni (VIZ) proces v njihovem oddelku narediti še kakovostnejši. V Mreži podpiramo strokovne delavce pri raziskovanju lastne pedagoške prakse.

V Mreži za spreminjanje kakovosti Korak za korakom preko kontinuiranih dejavnosti profesionalnega razvoja ter oblikovanja profesionalnih učečih se skupnosti iščemo poti do kakovostne VIZ prakse. K razmisleku o interakcijah, učnem okolju, strategijah poučevanja, partnerstvu s starši in povezovanju s skupnostjo, spremljanju, ocenjevanju in načrtovanju procesa ter profesionalnem razvoju želimo spodbuditi vse strokovne in vodstvene delavce. 

Vrtec/osnovna šola/posameznik se v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom vključi za obdobje enega šolskega leta (članstvo se letno obnavlja).

Za vse vrtce/osnovne šole, ki se v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom prijavijo na novo, je Uvodni seminar obvezen, so pa dobrodošli tudi tisti strokovni delavci, ki želijo svoja znanja o metodologiji Korak za korakom osvežiti oz. poglobiti.

V Mreži za spreminjanje kakovosti Korak za korakom lahko glede na svoje potrebe izbirate med tremi paketi: V globino vašega profesionalnega potencialaV tandem za mehek prehodV Mrežo za kondicijo kakovosti.

Na nivoju vrtca/osnovne šole strokovni delavci oblikujejo učečo se skupnost, ki jim zagotavlja  profesionalno podporo pri njihovem delu. Priporočljivo je, da se člani učeče se skupnosti srečujejo redno, na 4-6 tednov. Na srečanjih reflektirajo dogajanje v praksi ter tako oblikujejo skupno razumevanje kakovosti VIZ procesa. Vsak strokovni delavec vsakič oblikuje tudi individualen akcijski načrt, ki ga do naslednjega srečanja implementira, kar pripomore, da se spremembe kontinuirano prenašajo v neposredno prakso. 

Vsebinsko vodilo za delovanje učečih se skupnosti nudijo pedagoška področja kakovosti ISSA (International Step by Step Association). Pomembno je, da so strokovni delavci aktivno vključeni v odločitve, katera vsebinska področja želijo raziskovati v svoji praksi, saj je v tem primeru stopnja njihove motivacije za spreminjanje prakse višja.  Pomembno je, da vrtec/osnovna šola odločitev o tem, katero pedagoško področje bodo v tekočem letu raziskovali, sprejme na podlagi dejanskih potreb strokovnih delavcev. Vloga Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom (v nadaljevanju CKVI KZK) je, da vrtcu/osnovni šoli preko orodij, smernic in modeliranjem procesa nudi podporo pri raziskovanju VIZ prakse.

Ravnatelj je podpornik vseh procesov, ki se v vrtcu/osnovni šoli dogajajo. Razume pomen zagotavljanja in spreminjanja kakovosti ter strokovnim delavcem (še posebej vodji učeče se skupnosti) nudi podporo pri izvajanju teh procesov. Pomembno je, da ravnatelj/pedagoški vodja razume oz. je seznanjen s filozofijo na otroka osredinjenih pristopov, zato priporočamo, da se udeleži uvodnih usposabljanj, se v okviru Mreže redno udeležuje srečanj za ravnateljem ter dejavnosti, ki se odvijajo na nivoju vrtca/osnovne šole (npr. učeče se skupnosti).

Vloga vodje zajema:

1. vodenje USS v vrtcu/osnovni šoli;

2. skrb za redno organizacijo srečanj USS in v okviru teh zagotavljanje aktivne vključenosti vseh članov;

3. tesen stik in komunikacijo s Centrom ter prenos informacij, dogovorov idr. vodstvu vrtca/osnovne šole ter strokovnimi delavcem.

Zaradi medsebojne podpore in lažje organizacije dela na nivoju vrtca/osnovne šole priporočamo, da sta v vsakem zavodu vodji vsaj dve (priporočili bi, da je vsaj eden od njiju svetovalni delavec, pomočnik ravnatelja ipd.). Ponosni smo, da v zadnjem času beležimo porast vzpostavljenih USS v okviru posameznih vrtcev in šol, ki so vključeni v našo Mrežo. V vsakem zavodu so našli svoj način organizacije oziroma delovanja večjega števila USS, pri čemer se je funkcija vodje porazdelila na več oseb oziroma sta se vzpostavila dva nivoja vodenja USS, in sicer:

- vodenje USS na ravni vzgojiteljev in/ali učiteljev, na katerih se obravnava izbrano pedagoško področje kakovosti;

- vodenje krovne USS, ki je namenjena vodjem prej omenjenih USS, na katerih pa se obravnava izzive samega vodenja (v nekaterih vrtcih za tovrstno USS uporabljajo izraz razvojna skupina).

Pomembno je, da ravnatelj za opravljanje funkcije vodenja podeli »mandat«, kar pomeni, da imajo vodje vsa pooblastila, da od strokovnih delavcev pričakujejo njihovo aktivno participacijo, saj se lahko USS le tako oblikuje in živi, strokovni delavci pa v njej dobijo profesionalno podporo in strokovno rastejo.

Uvodni seminar je namenjen strokovnim delavcem vrtcev/osnovnih šol, ki se v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom prijavijo na novo in tistim, ki želijo svoja znanja o metodologiji Korak za korakom osvežiti oz. poglobiti. Za strokovne delavce novo priključenih v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom je Uvodni seminar obvezen.

Spodaj najdete prijavnice za izvedbo Uvodnega seminarja, ki bo potekal v Ljubljani (v primeru najmanj 20 prijavljenih udeležencev). Če imate oblikovano skupino za regijsko izvedbo Uvodnega seminarja, nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali telefona.

Uvodni seminar se izvaja ločeno:

ZA VRTCE:

1) Osnovni seminar Korak za korakom v prakso (1. del za vrtce: prijavnica)

2) Osnovni seminar Korak za korakom v prakso (2. del za vrtce:  prijavnica)

3) Globine prakse Korak za korakom (3. del za vrtce: prijavnica)

 

ZA OSNOVNE ŠOLE:

1) Korak za korakom v prakso (1. del za OŠ: prijavnica)

2) Korak za korakom v prakso  (2. del za OŠ: prijavnica)