Raziskave kažejo, da se lahko otroci le v kakovostnem vrtcu učijo dvakrat hitreje, postanejo močni, samozavesti, skrbni, odgovorni in zadovoljni člani družbe. Vrtec pa je lahko kakovosten le do tiste mere, do katere so strokovni delavci v njem usposobljeni, motivirani in deležni ustrezne podpore. Vlaganje v kakovostne in kompetentne strokovne delavce je torej ključno za razvijanje zadovoljnih in dobro prilagojenih otrok.

Tematsko zasnovana srečanja pomagajo razumeti nujnost in odgovornost vlaganj v kakovostne predšolske programe in strokovne delavce ter odpirajo prostor za zagotavljanje kakovostnih predšolskih programov za vse otroke oziroma njihovo nadgradnjo.

Ciljna skupina: strokovni in vodstveni delavci vrtca, predstavniki Sveta staršev vrtca; predstavniki ustanovitelja; širša lokalna skupnost ipd.

Izvedba: konkretne teme in izpeljava dejavnosti v vrtcu so predmet dogovora med naročnikom (vrtec) in izvajalcem (Korak za korakom - Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju).

Trajanje: po dogovoru

Kotizacija: 300,00 EUR za dve pedagoški uri in potni stroški predavateljev.

Prijavnica za seminar.