V Osnovni paket so vključene osnovne dejavnosti, ki prispevajo h kontinuiranemu profesionalnemu razvoju strokovnih delavcev in s tem k spreminjanju in zagotavljanju kakovosti na nivoju vrtca/osnovne šole. Na podlagi spremljanja USS preko poročil vodij, ki vodijo srečanja v vključenih vrtcih in šolah, ob koncu šolskega leta oblikujemo pisno individualno povratno informacijo in usmeritve za nadaljnje vodenje njihove USS. Paket poleg navedenega zajema še naslednja usposabljanja in srečanja:

Za koga?

Za strokovne in vodstvene delavce, ki opravljajo koordinatorsko funkcijo ter vodijo USS strokovnih delavcev ali krovno USS vodij.

S kakšnim ciljem?

Opolnomočiti koordinatorje za delo s člani USS na nivoju vrtca/osnovne šole in izmenjava njihovih izkušenj.

Kaj bomo počeli?

  • spoznavali načine, kako oblikovati učečo se skupnost znotraj vrtca in osnovne šole;
  • spodbujali diskusijo med udeleženimi;
  • reflektirali delo strokovnih delavcev;
  • spoznavali načine reflektiranja in načrtovanja lastnega dela koordinatorja Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom na nivoju vrtca/osnovne šole.

Kako bo srečanje potekalo?

Oblikovana bo profesionalna učeča se skupnost na nivoju vseh koordinatorjev, v okviru katere bodo zagotovljene strokovne diskusije, medsebojna podpora, izmenjava izkušenj in mreženje med udeleženci. Konkretne vsebine srečanja se bodo določile glede na potrebe in odzive iz prakse.

Trajanje?

2 dni.

Kje?

Srečanje vsako leto poteka na drugi lokaciji, s čimer se skušamo približati in spoznati lokalno okolje naših vključenih vrtcev. Organizirano je v hotelu, kjer tudi prespimo.

Za koga?

Za ravnatelje/ice oziroma pomočnike/ce ravnatelja/ice.

S kakšnim ciljem?

Opolnomočiti vodstvene delavce za podpiranje strokovnih delavcev pri njihovem profesionalnem razvoju ter za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti.

Kaj in kako?

Dejavnosti se vežejo na osrednjo temo, ki obravnava profesionalni razvoj strokovnih delavcev in dvig kakovosti dela v oddelku oziroma razredu, ki se v praksi izkazuje kot aktualna. Na srečanje vsakokrat povabimo tudi zunanjega strokovnjaka/injo, ki na podlagi svojih izkušenj predstavi obravnavano tematiko. Poskrbljeno je za mreženje ter izmenjavo idej in dobrih praks med udeleženci/kami.

Trajanje?

2 dni.

Kje?

Srečanje tradicionalno poteka nekje ob morju. Organizirano je v hotelu, kjer tudi prespimo.

Za koga?

Za strokovne in vodstvene delavce vrtcev in osnovnih šol.

 

NOVOST!

S tem šolskim letom bodo medregijska srečanja potekala diferencirano za vrtce in osnovne šole. Šolam, vključenim v Mrežo se bodo letos na medregijskih srečanjih pridružile tudi druge osnovne šole, s čimer bo zagotovljen večji nabor primerov iz prakse ter bolj raznolika izmenjava izkušenj in izzivov.

 

S kakšnim ciljem?

Podpora refleksiji lastnega dela, vpetosti v strokovne razprave in oblikovanju skupnega razumevanja kakovosti VIZ prakse.

 

Kaj in kako?

Po krajšem vsebinskem uvodu bodo udeleženci imeli priložnost izmenjati izkušnje iz svoje prakse, reflektirali bodo svoje delo ter poglabljali svoje razumevanje pedagoških konceptov, ki prispevajo k višji kakovosti VIZ prakse. Po izvedenem vsebinskem delu regijskega srečanja si bodo lahko ogledali vrtec/osnovno šolo oz. druge aktivnosti, ki jih bo gostitelj pripravljen organizirati.

 

Trajanje?

1 popoldne (4 ure).

 

Kje?

V prostorih vrtca/osnovne šole, ki bo srečanje gostil.

Za koga?

Za strokovne in vodstvene delavce, ki opravljajo koordinatorsko funkcijo ter vodijo USS strokovnih delavcev ali krovno USS vodij.

S kakšnim ciljem?

Podpreti koordinatorje pri refleksiji lastnega dela in vodenju USS znotraj vrtca/osnovne šole.

Kaj in kako?

Po krajšem vsebinskem uvodu si bodo koordinatorji izmenjali izkušnje iz prakse, reflektirali svoje delo in ob moderatorstvu iskali poti za delo v prihodnje.

Trajanje?

1 dan.

Kje?

V sejni sobi Pedagoškega inštituta oziroma drugi lokaciji v Ljubljani.

 

Za koga?

Za strokovne in vodstvene delavce vrtcev in osnovnih šol.

S kakšnim ciljem?

Podpora kritični refleksiji opravljenega dela v tekočem letu, načrtovanju dela v prihodnjem ter krajši osvetlitvi vsebine, ki se je kot aktualna izkazala tekom leta.

Kaj in kako?

Srečanje že tradicionalno poteka v obliki pohoda, na katerem po postajah obravnavamo zgoraj navedene teme ter spodbujamo izmenjavo izkušenj in mreženje.

Trajanje?

1 dan.

Kje?

Reflektivni vzpon vsako leto načrtujemo na drugi lokaciji, pri čemer imamo v mislih, da je primeren za vse.

Cena paketa je 500 €.

Prijavnica za članstvo v Osnovnem paketu 2020/2021