V »Osnovni paket« so vključene osnovne dejavnosti, ki prispevajo h kontinuiranemu profesionalnemu razvoju strokovnih delavcev in s tem k spreminjanju in zagotavljanju kakovosti na nivoju vrtca/osnovne šole.  Osnovni paket zajema naslednje dejavnosti:

Cilj dvodnevnega srečanja je opolnomočenje koordinatorja za delo s člani učeče se skupnosti na nivoju vrtca/osnovne šole in izmenjava njihovih izkušenj.  Na dvodnevnem srečanju bodo koordinatorji spoznavali načine, kako oblikovati učečo se skupnosti znotraj vrtca in osnovne šole,  kako spodbujati diskusijo med udeleženimi, kako reflektirati delo strokovnih delavcev, kako reflektirati in načrtovati lastno delo koordinatorja Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom, na nivoju vrtca/osnovne šole. Oblikovana bo profesionalna učeča se skupnost na nivoju vseh koordinatorjev, v okviru katere bodo zagotovljene strokovne diskusije, medsebojna podpora, izmenjava izkušenj in mreženje med udeleženci. Konkretne vsebine srečanja se določijo glede na potrebe in odzive iz prakse.

Ravnatelji (oz. zaposleni v vrtcu/osnovni šoli, ki skrbi za profesionalni razvoj strokovnih delavcev ter ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti) se bodo na dvodnevnem srečanju usposabljali za podpiranje strokovnih delavcev pri njihovem profesionalnem razvoju ter za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti. Poleg tega bomo na srečanja vabili strokovnjake, ki bodo predstavili aktualno temo, vezano na profesionalni razvoj strokovnih delavcev in dvig kakovosti dela v oddelku oziroma razredu. Poskrbljeno bo za mreženje, za izmenjavo idej in dobrih praks med udeleženci.

Po krajšem vsebinskem uvodu bodo udeleženci imeli priložnost izmenjati izkušnje iz svoje prakse, reflektirali bodo svoje delo ter poglabljali svoje razumevanje pedagoških konceptov, ki prispevajo k višji kakovosti VIZ prakse. Srečanje je namenjeno refleksiji lastnega dela, vpetosti v strokovne razprave in oblikovanju skupnega razumevanja kakovosti prakse. Po izvedenem vsebinskem delu regijskega srečanja, si bodo udeleženci imeli možnost ogledati vrtec/osnovno šolo oz. druge aktivnosti, ki jih bo gostitelj pripravljen organizirati.

Po krajšem vsebinskem uvodu, si bodo koordinatorji izmenjali izkušnje iz prakse, reflektirali svoje delo in ob moderatorstvu iskali poti za delo v prihodnje. Srečanje je namenjeno predvsem refleksiji lastnega dela in medsebojnemu podpiranju pri vodenju učečih se skupnosti znotraj vrtca/osnovne šole.

Zaključno srečanje je namenjeno kritični refleksiji opravljenega dela v tekočem letu, načrtovanju dela v prihodnjem ter krajši osvetlitvi vsebine, ki se je kot aktualna izkazala tekom leta.

Cena osnovnega paketa je  450 €.

Prijavnica za članstvo v Osnovnem paketu 2019/20

Vrtec/osnovna šola se lahko poleg ponudbe, ki jo zajema izbrani paket, odloči še za katerokoli dodatno storitev, navedeno na seznamu. Cena dodatno izbrane storitve je navedena v seznamu.

Potni stroški se obračunajo posebej.

V kolikor se vrtec/osnova šola odloči za več dejavnosti v okviru »Dodatnih dejavnosti« ali se poleg vključenosti v »Paket plus« odloči za izvedbo npr. tematske konference, predavanja za predstavnike občine (ustanovitelja), starše ipd., omogočamo prilagojeno ponudbo. Pišite nam!